Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Seaboost Oy

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Stoppa organismer mekaniskt/Seaboost Oy

2. Beskrivning av problemet

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger. De verkande ämnena i dessa giftiga färger är bl.a. koppar och zink, vilka hämmar förökningen av nyckelarter som blåstång och blåmusslor. Nyckelarterna ger näring och skydd för många andra arter och påverkar på så sätt Östersjöns hela ekosystem.

Användningen av båtar är livlig nära kusten där vattencirkulationen är dålig och mycket båtar rör sig på ett litet område. På stränderna tvättar och underhåller man även båtbottnarna och i samband med det lossnar stora mängder av den skadliga bottenfärgen som till stor del hamnar i Östersjön. Speciellt i närheten av småbåtshamnar samlas stora koncentrationer av de skadliga ämnena i bottensedimentet, vilket utgör ett allvarligt miljöproblem.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Seaboost är ett finländskt startup-företag som med sin nya mekaniska lösning för att stoppa växtligheten utmanar de traditionella miljöskadliga antifouling-bottenfärgerna i Östersjöområdet. Vårt mål är att kommersialisera och befästa alternativa metoder för att stoppa organismerna; metoder som är effektivare än dagens bottenfärger. På det viset kan båtägarna göra gröna val utan någon personlig uppoffring. Genom att lyckas stakar vi ut vägen för nya vanor och även för konkurrerande alternativa metoder för att stoppa växtligheten.

Företagets första produkt är en flytande skurmatta som fästs vid båtplatsen och som man kör båten på varje gång man anlöper hamn. Vind och vågor rör båten ovanpå skurmattan vilket gör att bottnen kontinuerligt borstas.

De första Powerturf-skurmattorna lanserades på våren 2014. Mattornas effekt och användarvänlighet fick mycket beröm i tidningen Kippari, som redan samma säsong gjorde ett omfattande test. I slutet av oktober var testbåtens botten helt ren och hastigheterna vid olika varvtal var exakt de samma som på våren när båten sjösattes.

Vår senaste produkt är bottenborsten Powerbrush som gör att man effektivt kan borsta båtbottnen stående i båten eller på bryggan. Som bäst lanseras utbytesborstar för den här produkten. Med hjälp av dem kan man även borsta litet större båtar och segelbåtar med inte alltför stor ansträngning.

Mer information om dessa produkter och videor som visar hur de används finns på www.seaboost.fi.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Om vi lyckas, så är det möjligt att enbart med dessa mekaniska produkter hålla bottnen ren från organismer på t.o.m. 80 % av fritidsbåtbeståndet i Finland. När man ställer detta i relation till storleken på båtarna, är det vår bedömning att det för fritidsbåtarnas del representerar cirka 50 % av all antifouling-bottenfärg som används på fritidsbåtar längs vår kust. Dessutom finns det i övriga Östersjöländer, t.ex. i Sverige, en mycket liknande småbåtskultur som i Finland.

Detta är en betydande potential som vi förhoppningsvis lyckas utnyttja tillsammans.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.