Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Ålands Fiskevårdsförening r.f.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Projekt Rovfisk, Ålands Fiskevårdsförening r.f

2. Beskrivning av problemet

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier successivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd. Höga halter av näringsämnen i kombination med svaga bestånd av alg ätande djurplankton har bidragit till att grönalger så som grönslick gynnats. Områden som tidigare täcktes av blåstång har minskat pga. grönslickens utbredning vilket rubbat den ekologiska balansen till nackdel för rovfiskbestånden. Bristande tillgång på rovfisk medför en överetablering av spigg och vitfisk vilket i sin tur innebär att mängden alg ätande djurplankton hålls nere. I slutändan leder detta till ökad igenväxning och försämrade siktdjup. 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Målet är att förbättra balansen i det kustnära ekosystemet genom att stärka rovfiskbestånden. För att uppnå detta behövs åtgärder på flera plan varav två viktiga hörnstenar är: återskapa och skydda viktiga lek & uppväxtområden och begränsa uttaget av rovfisk.

Några konkreta åtgärdsexempel är: Igenvuxna fiskvägar till tidigare lekplatser för gädda öppnas upp, utplacering av risvassar för att gynna abborren och iordningställande av lekområden för havsöring.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Ett ökat inslag av rovfisk har en positiv effekt på tillgången av djurplankton. En riklig förekomst av djurplankton håller tillbaka utbredningen av grönslick och växtplankton. Sammantaget har detta en positiv effekt på vattenkvalitén i Östersjöns havsvikar. Utöver de biologiska effekterna bidar projektet även till ett ökat miljöengagemang, inte minst hos våra yngre generationer.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.