Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Hangö stads turistbyrå och Täktominlahden hoitoyhdistys ry

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Rädda Täktbukten Hangö stads turistbyrå och Täktominlahden hoitoyhdistys ry

2. Beskrivning av problemet

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden. Fiskarnas lekbäck som rinner ut i viken har förvandlats till ett avlopp som fylls på med vatten från ett stort myrområde, jordbruken, ett flygfält och en golfbana. Först ebbade lekmöjligheten för fiskarna ut och småningom har även näringsbelastningen övergött den fina viken med sin sandbotten som nu håller på att växa igen.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

För att vända den negativa utvecklingen startade vi Operation Täktbukten år 2010. Vi har med hjälp av frivilligkrafter och lokala företag byggt en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten i bäcken, men vi behöver ytterligare en våtmark uppströms från den tidigare för att vi ska nå vårt mål. Därefter kommer vi i mån av möjlighet att återställa bäcken så att fiskarna kan återvända och slutligen restaurera viken och myrområdet.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Projektet bidrar till att förbättra situationen för Östersjön på två sätt. För det första rinner det ut mindre näringsämnen i Östersjön när vattenkvaliteten i bäcken förbättras. Det andra viktiga målet med projektet är miljöfostran. Projektledaren Ari Heinilä, ordförande för Täktominlahden hoitoyhdistys, är ett medieproffs, vilket gör att projektet har haft och kommer att ha bra synlighet i media. "Vi vill vara ett föredöme i skyddet av Östersjön och i hur enskilda medborgare kan påverka hur miljön mår", betonar han. Varje år besöks Täktbukten av olika grupper som bekantar sig med verksamheten och bl.a. Hangö gymnasium har ivrigt deltagit i projektet. Målet har varit att gymnasisterna bl.a. undersöker utsläppskällorna vid avrinningsområdena, reder ut bakgrunder, planterar våtmarksväxter och upplyser lokalbefolkningen om miljöfrågor. Genom all denna interaktiva verksamhet föregår vi med gott exempel på vad varje individ kan göra för vårt gemensamma hav.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.