Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

IFF Nordic Ab

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Klimatsmart produktion av proteinfoder. IFF Nordic Ab grundades 2016 för uppstart av lokal foderproduktion baserad på insekter. Bolaget är stationerat på Åland.

2. Beskrivning av problemet

Sommartid är algblomning ett stort problem i Östersjön. Övergödning till följd av för stor tillförsel av näringsämnen leder till ökad mängd organiskt material i Östersjön och förändrar havets ekosystem. För att producera 1 kg odlad fisk behövs, förutom soja, ca 2,5 kg foderfisk. Fisk är en förnyelsebar resurs, men havens kapacitet att fortsätta producera fisk och bibehålla ekosystemens funktion är beroende av att resurserna hanteras och används på ett hållbart sätt. 85 % av jordens fiskresurser är redan maximalt utnyttjande eller överutnyttjade.

Biologiskt avfall från lokala livsmedelsindustrier, bland annat vid fiskodlingar, mejerier, köttproduktion, potatis- och fruktförädling kan ses som ett problem genom att mottagare för stora delar av avfallet saknas, problemen är också tekniska, geografiska, ekonomiska och miljömässiga. I dagsläget innehåller största delen av proteinfodret vi använder soja. Soja importeras främst från Sydamerika vilket ger långa transporter dessutom är hela sojaproduktionen kraftigt ifrågasatt ur miljösynpunkt. Näringsämnen som tillförs Östersjöregionen och når våra vattendrag bryts så småningom ner och förbrukar syre vilket leder till de stora områden med död botten som nu finns i Östersjön, med fortsatt import av foder förvärrar vi denna situation.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Vårt mål är att föda upp insektslarver (Svart soldatfluga/Hermetia Illucens), som matas med vad som idag är avfall och restprodukter från industrier beskrivna ovan. Dessa avfallsprodukter är idag outnyttjade lokala resurser mycket väl lämpade som foder för insekterna. Larverna torkas, mals och pelleteras som proteinfoder. Vi vill ersätta en del av det importerade soja- och fiskbaserade proteinfodret som idag används med lokalproducerat insektsbaserat proteinfoder. Vi hoppas också kunna samla upp algerna som är ett resultat av övergödningen och använda dem som foder till larverna.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön. Genom att försöka skörda den ökande mängden alger kunde man bromsa övergödningen och balansera ekosystemet samtidigt som man använder dem till att producera foder, foder som idag importeras. Genom mindre energikrävande och kortare transporter. Biologiskt avfall från t.ex. livsmedelsindustrin skulle inte längre vara en belastning för Östersjöregionen utan skulle istället ingå i ett lokalt näringskretslopp. Näringsläckage ut till östersjön från mänsklig verksamhet kommer att fortgå. Men med fungerande kretslopp och minskad införsel av näringsämnen utifrån, minskar även eutrofieringen av östersjön. Skulle dagens proteinfoder ersättas med insektsbaserat foder skulle östersjöregionen i mindre grad belasta jordens resurser.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?