Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

Munkkiniemen yhteiskoulu

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Östersjöveckan 2016, Munkkiniemen yhteiskoulu är en privat skola i Helsingfors för årskurserna 7 till 9 samt gymnasium. Totalt har skolan drygt 900 elever.

2. Beskrivning av problemet

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående. Östersjötemat är en del av vår skolas mer omfattande miljöfostran för att skapa en positiv inställning till och ansvarstagande för närmiljö hos eleverna.

Vår skola har deltagit i arbetet med att skydda Östersjön som medlem i The Baltic Sea Action Group (www.bsag.fi) ända sedan år 2010. Vi har lovat att städa stränderna vid vår skola och öka kunskapen om Östersjön bland såväl eleverna som skolpersonalen. I skolans vardag ses temat som en årlig temavecka om Östersjön varje vår. Vi fortsätter med detta även under detta läsår, våren 2016.

Miljöfostran på Munkkiniemen yhteiskoulu är långsiktig: Vår skola har fått miljömärket för hållbar utveckling Den gröna flaggan. Jag bryr mig-gruppen som utgörs av elever och lärare i olika ämnen tar sig varje år an olika teman i samhället, innefattande miljöfrågor. Vår skola har även samarbetat på temat Östersjön med Ingrid Jespersen Gymnasieskolan i Danmark sedan 2009. Eleverna i årskurs 7 till 9 har exempelvis studerat Östersjöns biologiska och kemiska egenskaper, författat en rapport och presenterat sitt arbete i samarbetsskolan. I samband med besöken har man även tillsammans studerat Östersjön och dess livsmiljö både i Köpenhamn och i Helsingfors. I gymnasiet förverkligades samarbetet som en gemensam Baltic Sea Studie-kurs på universitet i Köpenhamn i Danmark och Helsingfors universitet i Finland. Dessutom deltog eleverna i vår skola år 2014 i TV-programmet Merentutkijamestari som producerades av Rundradion.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Under Östersjö-temaveckan städar eleverna i årskurs 7 och deras lärare skolans närområde och stränderna i Munksnäs. Städningsjippot omfattar hela Munksnäs. Eleverna i årskurs 8 besöker för sin del som klass avloppsreningsverket i Viksbacka och diskuterar val i anslutning till användning av vatten. Dessutom ses Östersjö-temat i undervisningen i olika läroämnen både i årskurs 7 till 9 och i gymnasiet. Jag bryr mig-elevgruppen har även ordnat bildkonstutställningar, tävlingar, morgonöppningar och diverse program på rasterna. Under temaveckan om Östersjöns ses rekommendationerna i kosttriangeln och den ekologiska aspekten även i skolans matsal: vi äter fisk och inhemska grönsaker och undviker nötkött. Under tidigare läsår har vi även haft besök i skolan av Luoto-Liitto:s Östersjöambassadörer och andra experter (Syke, BSAG).

Under våren 2016 planerar vi att för första gången arrangera en fördjupad temadag för eleverna i årskurs 9 i samarbete med WWF och Helsingfors räddningsverk: under dagen får eleverna lära sig om oljeolyckor och bekämpning av dessa samt öva oljebekämpning vid stranden. Som ett alternativ kan en del av klassen göra en utflykt till Harakan Luontokoulu i Vik, där de får lära sig mer om vattenforskning eller fördjupa sig i Östersjötemat.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Målet för miljöfostran i vår skola är att öka elevernas kunskap och medvetenhet om Östersjön som vår närmiljö och dess tillstånd. Genom att städa stränderna i Munksnäs och Östersjöns stränder inser eleverna effekterna av de egna handlingarna, både positiva och negativa, i form av exempelvis skräp i naturen eller blågröna alger vid badstränderna. Vi ger eleverna färdighet att gå från tanke till handling. Vi anser det vara viktigt att både eleverna och skolans personal inser vikten av de egna valen och handlingarna.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.