Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Luonto-Liitto r.y.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor, Luonto-Liitto ry

2. Beskrivning av problemet

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet. Samtidigt väcks viljan att göra något för havets bästa och unga erbjuds möjlighet att framföra sina synpunkter.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Målet med vårt projekt är att under ett och ett halvt års tid ska våra Östersjöambassadörer hålla 600 upplevelserika lektioner i grundskolorna samt i andra stadiets skolor runt om i Finland. Målet är att nå ut till 8 000 barn och unga. Under besöken ges barnen och de unga möjlighet att även skapa sina egna Östersjömeddelanden och dela dem i sociala medier. En del av besöken genomförs som guidade strandutflykter till Östersjöns stränder. Besök görs till såväl finskspråkiga som svenskspråkiga skolor.

Vi utbildar 60 i huvudsak unga Östersjöambassadörer som ska genomföra skolbesöken. Östersjöambassadörerna får utföra praktisk miljöfostran i skolorna och fungera som förebilder för miljömedvetna medborgare. Ambassadörerna får betydelsefulla erfarenheter av att få delta och påverka i en fråga som de anser vara viktig. Ambassadörstimmarna stöder ämneshelheterna hållbar utveckling och aktivt medborgarskap i skolornas läroplaner. Skolorna erbjuds också möjlighet att på eget initiativ använda besöksmaterialet och idéerna i sin egen verksamhet. På det viset når vårt budskap om Östersjön i praktiken ännu fler barn och unga.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Målet med skolbesöken är att öka barns och ungas intresse för och medvetenhet om Östersjön och de hot den utsätts för samt speciellt om deras egna möjligheter att delta i skyddandet av Östersjön. Besöken hjälper barnen och de unga att inse sina egna möjligheter att påverka situationen i Östersjön och uppmuntrar dem att verka för Östersjöns bästa i sin egen vardag och då till exempel i sociala medier.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.