Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Helsingfors universitet, institutionen för ekonomi, forskningsgruppen för miljöekonomi

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna. Helsingfors universitet, institutionen för ekonomi, forskningsgruppen för miljöekonomi.

2. Beskrivning av problemet

Näringsämnen som läcker ut i vattendrag från åkrar övergöder Östersjön och är ett problem som drabbar i synnerhet våra kustvatten. Det är dyrt att minska på fosforbelastningen med nuvarande metoder. En ytterligare utmaning är att jordbrukare sällan kan vidta skyddsåtgärder vid sidan om det vanliga jordbruksarbetet. För att minska belastningen behövs det effektivare och förmånligare metoder som lätt kan integreras i det praktiska jordbruksarbetet. Problemet är gemensamt för alla Östersjöländerna.
En välfungerande vattenskyddsmetod kan användas av olika stora lantgårdar för olika odlingskulturer. Jordbrukare upplever sig delaktiga i och känner ansvar för detta arbete. Dessutom har metoden omfattande samhällelig acceptans.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Det är jordbruk i vårt land som spelar en viktig roll när det gäller att förbättra tillståndet i våra kustvatten. Gipsbehandling av åkrar minskar fosforläckage från åkrarna snabbare, effektivare och förmånligare än de vattenskyddsmetoder som används för närvarande. Gipsbehandlingen förbättrar markstrukturen och förstärker jonbalansen varmed fosforn inte läcker ut från åkermark i vattendrag utan stannar i marken och kan utnyttjas av växterna.

Projektet SAVE är gemensamt för Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral i syfte att undersöka hur gipsspridning på åkrar lämpar sig för användning i stor skala, till exempel i Skärgårdshavets hela avrinningsområde. Projektet genomförs i stor skala i samarbete med jordbrukarna. Syftet är att få praktisk erfarenhet och ta fram forskningsresultat om hur gipsbehandlingen påverkar vattendragen och organismerna. Dessutom ska projektet SAVE göra upp en plan för att främja användningen av gips och utreda hur gipsbehandlingen kan införlivas i lantbrukets miljöersättningssystem.

Tävlingsprojektet granskar gipsbehandlingen av åkrarna som en innovativ metod som ska utvecklas vidare så att den kan tas i bruk i stor skala. Vi behöver ytterligare information om faktorer som främjar gipsbehandlingen och om sådana som försvårar den. Sådana faktorer är till exempel spridningsteknologier, utmaningar som medförs av väderleksförhållanden och begränsningar som orsakas av miljön. Dessutom ska de utvecklingsförslag som redan framförts bearbetas vidare och ytterligare ska den stora allmänhetens frågor som gäller gipsbehandlingen i stor skala utredas noggrant. När dessa faktorer beaktas blir gipsinnovationen en genomförbar skyddsmetod som ger så stor nytta som möjligt, dvs. den minskar på jordbrukets fosforbelastning.

Projektet syftar till att undersöka det material som samlats in inom projektet SAVE och de erfarenheter som erhållits i samarbete med jordbrukarna. Målet är att skapa en klar bild av innovationsprocessen, klargöra hur samarbetet har påverkat utvecklingen av innovationen och främjat dess sociala acceptans. Förutom jordbrukare deltar ett stort antal medlemmar i intressegrupper i bearbetningen av gipsbehandlingen.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Om metoden införs i Södra Finland minskar fosforbelastningen i Skärgårdshavet och Finska Viken uppskattningsvis med 150 ton. Detta har en stor positiv inverkan på vattenkvaliteten i våra kustområden. Denna minskning täcker nästan hälften av det uppsatta målet för minskning av fosforutsläpp. Målet för projektet är att utvidga gipsbehandlingen också till de övriga Östersjöländerna. För att uppnå de bästa resultaten ska åtgärden finslipas till det yttersta i samarbete med jordbrukare och andra samarbetsparter.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?