Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Wapulec Ab

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Wapulec Ab (www.wapulec.com) i Villmanstrand utvecklar en energiekonomisk vattenreningsteknologi som baserar sig på en elektrisk koronaurladdning. Den producerade elektriska urladdningen fungerar som en småskalig blixt och bildar naturens starkaste oxidationsmedel som kan utnyttjas för rening av vatten och luft. Genom den teknologi som vi utvecklat var det möjligt att i tester i pilotskala minska halten av läkemedel, bekämpningsmedel och hormoner i biologiskt behandlat kommunalt avloppsvatten under Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendationer (under 150 ng/l).

2. Beskrivning av problemet

Användningen av läkemedel och farliga ämnen (bekämpningsmedel, plastmjukgörare och lösningsmedel) har ökat hela tiden. Dessa mikroföroreningar är i huvudsak biologiskt svårt nedbrytbara, och de färdas oförändrade genom människokroppen eller från tvättvatten till avloppsvatten och de kan inte renas av dagens reningsverk. I vattendrag orsakar dessa ämnen t.ex. missbildningar, ändringar av kön och fortplantningsstörningar på fisk. För tillfället är teknologier på marknaden för rening av farliga ämnen dyra och energiineffektiva.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Vi har som mål att vidareutveckla vår teknologi som bygger på koronaurladdning så att metoden kan användas i industriell skala. Vi har redan byggt en kommersiell mellanstor utrustning, men ytterligare utvecklingsarbete behövs för att ta fram en utrustning som kan behandla stora strömningar. Målet är att inom ramen för detta ettåriga projekt ta fram och testa en modulbaserad utrustning som kan användas i industriell skala. Arbetet ska utföras vid Villmanstrands och Kotka avloppsreningsverk. 

Modulstrukturen förenklar utvecklingen och demonstrationen. I den slutliga produkten packas tillräckligt många moduler ihop för att täcka den kapacitet som behövs av respektive reningsverk. Reningsresultatet av den utrustning som ska testas ska fastställas genom att använda kemiska och biologiska mätningsmetoder. Målet är att totalkostnaderna för vår metod inte överskrider fyra cent per en kubikmeter avloppsvatten. En extra fördel är att vattnet desinficeras samtidigt vilket innebär att kostnaderna för hygienisering av avloppsvattnet ingår i kostnaderna. I vanliga fall kostar enbart hygienisering från en till tre cent per kubikmeter.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

En minskning av läkemedelsrester och andra farliga ämnen förbättrar avsevärt Östersjöns tillstånd, eftersom redan ytterst små mängder av dessa ämnen enligt forskningsrön orsakar problem för fortplantning och tillväxt av alla levande organismer i vattendrag.
 Med en utrustning i pilotskala gjorde Villmanstrands tekniska universitet en undersökning där det fanns fyra bekämpningsmedel, 17 läkemedel och estradiolhormon. Enligt mätningsresultaten i denna undersökning skulle det vara möjligt att med hjälp av koronaurladdningsteknologin minska utsläppsbelastningen i fråga om dessa farliga ämnen med 5-10 ton per år enbart i Finland. I hela Östersjöområdet skulle det vara möjligt att med hjälp av vår teknologi minska utsläppsbelastningen med flera hundra ton per år.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?