Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Hankoniemen yläaste

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Östersjöprojektdagarna i april 2017. Hankoniemen yläaste befinner sig i Finlands mest södra kommun och är ett högstadium med 126 elever. I samband med vår skola verkar ett gymnasium med 70 elever.

2. Beskrivning av problemet

Hangöudden befinner sig i södra udden av Finland. Den södra- och västra strandlinjen av udden består av sand- och bergstränder. Kommunens invånare lever invid havet och våra elever är vana med havets närhet.

I vårt gymnasium är Östersjön ett tema som vi fokuserar på. År 2014 deltog vårt gymnasium i havsforskarmästar –tävlingen, vilken vi vann.  Östersjön är även i fokus i kursen Kulttuurit tutuiksi (bekanta dig med kulturen). Speciellt till ära för vårt Finland 100 år –jubileumår vill vi öka kännedom om Östersjön bland våra högstadieelever. Under projektdagarna bekantar vi oss med tillståndet av Östersjön samt dess arter, hot och tillstånd.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Östersjöprojektdagarna ordnas i månadsskiftet av april och maj år 2017. Projektdagarnas program baserar sig på fenomeninriktad inlärning enligt vår undervisningsplan. Vi har planerat att bjuda in en Östersjö-ambassadör till starttillfället. Efter infotillfället indelas eleverna i mindre grupper och jobbar kring olika läroämnen. I fysik- och kemigrupperna undersöker man vattenkvalité och i biologigruppen bekantar man sig med Östersjön organismer genom att bland annat känna igen fiskar, alger och strandväxter. I workshoppen för geografi bekantar man sig med grannstater och i historiagruppen fokuserar man på Östersjöns historia och framtid.

Till programmet utanför skolan hör bland annat städning av stränder, besök på sjöräddningsverket, Tvärminne zoologiska station samt på vattenreningsverket. Vi hoppas även på att få arrangerat en oljebekämpningsövning med brandverket. Skolans matsal följer även Östersjötemat med att bjuda på fisk och inhemska grönsaker. I hushållsläran steker och röker man strömming.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Eleverna lär sig känna havet runt om oss, dess historia och nuvarande tillstånd. Som en följd av projektdagarna förstår eleverna sin roll som en ansvarsfull invånare invid Östersjön. Målet är att eleverna lär sig att uppskatta sin omgivning och det unika havet som har påverkat våra finländares liv i tusentals år och som påverkas oss alltid.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?