Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Mariehamns stad

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

2. Beskrivning av problemet

Miljösituationen i Östersjön är mycket ansträngd. Som inte övergödningsproblematiken är nog så har det under senare tid uppmärksammats ett nytt miljöhot, mikroplaster. Det behövs ofta ett mikroskop för att kunna se dem och en vanlig definition för mikroplasts övre storleksgräns är 5 millimeter. Mikroplast som kommer ut i sjöar och hav kan bli kvar i hundratals år på grund av långsam nedbrytning. Beroende på mikropartiklarnas storlek och densitet, kan mikroplaster flyta i vattenströmmar och transporteras vidare, eller sjunka och ackumuleras i sediment. På det här sättet blir vattenlevande djur utsatta för mikroplaster i både vatten och sediment. Mikroplastpartiklar finns i så många olika storlekar och med olika kemisk sammansättning och man vet inte i dagsläget vilka effekter de mängder av olika varianter som förekommer kan ha på djurlivet i längden.

Slitagepartiklar från däck och vägar har pekats ut som den största källan till mikroplaster i miljön. Trenden är att antalet resor på våra vägar ökar så problemet med mikroplaster kommer inom den närmsta framtiden finnas kvar. Slemmern är i hög grad känsligt för lokal belastning på grund av att det är innerskärgård med begränsad vattenomsättning. Genom vattenanalyser har vi konstaterat att det finns starka behov att vidta åtgärder för att minska belastningen från föroreningar och näringsämnen på vattenområdet. 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Genom anläggandet av damm och efterpolering i lämplig utformad våtmarkslösning vid Nabben skapas möjligheter till att mikroplaster, näringsämnen och andra föroreningar avskiljs samtidigt som det skapas en lämplig biotop både för fisklek och fågelliv. Det är vår bedömning att detta projekt ska bidra till ökad kunskap, dialog och samverkan kring mikroplastproblematiken samt uppnåendet av flera viktiga hållbarhetsmål som bidrar till friska vattenmiljöer och att människors hälsa förbättras. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Genom att anlägga en multifunktionell våtmark vid Nabben bidrar vi med att:

  • mikroplaster, näringsämnen, syreförbrukande ämnen, tungmetaller och oljerester till Östersjön minskar 
  • en långsiktig förbättrad naturlig reproduktion av framför allt gädda, vilket innebär i sin tur att andelen rovfisk kommer att öka längs det närmsta kustområdet. Studier visar på att ett ökat rovfiskbestånd kan motverka problem med övergödning vid Östersjöns kuster och bidra till friska vatten. 
  • ökade rekreationsmöjlighet för medborgare och besökande turister. Våtmarksmiljöer bidrar också till biologisk mångfald med ett rikt växt- och djurliv vilket är en trevlig miljö att vistas i för människor i alla åldrar.  Planerade promenadvägar kommer att ge möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet och de pedagogiska värden som det tillför. Ett s.k. naturum planeras på sikt för att samla all information och öka attraktionskraften ytterligare för våtmarksområdet.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.