Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Froodly Ab, Helsingfors

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Froodly GO. Froodly Ab är ett startup-företag från Helsingfors som kämpar mot butikernas matsvinn. Namnet Froodly kommer från orden ”food friendly” (matvänlig)

2. Beskrivning av problemet

Speciellt jorbrukssektorns lakvatten och det faktum att planetens medeltemperatur stigit på grund av klimatförändringen hotar ekosystemen i Östersjön. Jordbruket är den största källan av tillförseln av näringsämnen som skapats av människan. Ungefär 2/3 av fosforet och mer än hälften av kvävet som hamnar i Östersjön härstammar från jordbruket, som ökar bland annat mängden blåalger och fintrådiga alger och därmed orsakar syrebrist på havsbottnen. Matproduktionen utgör ungefär en tredjedel av miljöbelastningen som orsakas av människan. I Finland kastas upp till 460 miljoner kilo av ätbar mat bort, varav butikernas andel är ungefär 65 miljoner kilo. Nedskärningen av bortkastad mat är en av de viktigaste åtgärderna för klimatet som vi kan göra.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris. Spelet förverkligas så att butikerna med svinnvaror kan uppenbara sig för en utsatt tid (till exempel två timmar) åt gången på en karta – och då har spelaren denna tid på sig att gå och rädda produkten. Till exempel S-gruppens butik kan dra nytta av detta i sin rea på svinnprodukter med 60 % rabatt som läggs ut klockan 21, på så sätt att S-gruppens affärer nära spelaren uppenbarar sig på kartan under en viss utsatt tid, eller tills handlaren informerar att svinnvarorna tagit slut. Priserna etableras i samverkan med företag på så sätt att en spelare som uppnått en viss nivå får konkreta förmåner. Appens användargränssnitt görs för att vara enkelt, roligt och inspirerande. Motivationen att använda applikationen höjs med en viss insamlad statistisk information om mängden av räddade matvaror och deras koldioxidavtryck.

Projektet siktar på att förbättra Östersjöns tillstånd via reducering av bortkastade matvaror. Detta är syftet både direkt via applikationen genom att minska matsvinnet och indirekt genom att berätta om matförlusten för en stor publik på ett roligt sätt och därmed påverka deras attityder mot svinnvaror, även i det egna köket. Då problematiken kring matsvinnet framhävs med nya, roliga medel hittar man även nya målgrupper som inte vanligtvis blir inspirerade av miljöfrågor.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Då matsvinnet minskar reduceras mängden av lakvatten från jordbruket som hamnar i Östersjön, samt koldioxidutsläppen från matproduktionen. Detta kontrollerar klimatförändringen och eutrofieringen av Östersjön. Resultaten kan uppföljas med information om den räddade mängden av mat som annars kastats bort. Med hjälp av visualisering kan man visa såväl minskningen i mängden koldioxidutsläpp som kilon av räddad mat. Tack vare en lättåtkomlig och inspirerande mobilapp når matsvinnet som tema allt fler människor.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.