Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Helsingfors Universitet och DROPP

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan. Helsingfors Universitet och DROPP.

2. Beskrivning av problemet

Östersjöns värdefulla och vackra kustekosystem tillhandahåller många viktiga ekosystemtjänster – sjögräsängar fungerar som barnkammare för en lång rad olika fiskarter och bland annat blåmusselbankar och blåstångsbälten agerar som näringsfilter för havet. Kustens ekosystem är också viktiga livsmiljöer för många andra arter, men de är känsliga och hotas av både klimatförändring och övergödning.

Långtidsdata behövs för att observera förändringarna som sker i miljön och motverka effekter av skadliga processer, såsom klimatförändring. För tillfället saknas denna information för vår kustmiljö, både från år till år och mellan olika tider på året eller dygnet. Därtill är det många som inte har fått chansen att ta en titt på hur det ser ut under ytan i Östersjön och därmed inte känner till vad som händer där. En personlig koppling till det underbara livet under ytan motiverar och engagerar att bry sig om våra sårbara kustvatten.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vi vill bygga upp ett nätverk av automatiska mätare som kontinuerligt mäter och överför data till en online-portal som både allmänheten och forskare kan använda för att följa med förändringar under ytan. Undervattensbilder, Virtual Reality-undervattensvideo och information om viktiga arter i våra kustnära områden kommer att konkretisera resultatens betydelse. Dessa presenteras i samband med datan på projektets nätportal, men också på en offentlig display på Allas Sea Pool i Helsingfors och ombord på Viking Lines fartyg.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Genom att erbjuda en möjlighet för allmänheten att bekanta sig med den vackra undervattensmiljön och själv följa med förändringar i till exempel salthalt och temperatur under ytan, hoppas vi kunna bidra till en ökad personlig kontakt med närmiljön och en bättre förståelse för vad dessa förändringar betyder för havet. Dessutom samlar mätarna in värdefullt övervakningsdata om förändringarna i kustmiljön, vilket utgör viktigt bakgrundsmaterial för framtida forskningsprojekt. Både allmänhetens och forskarnas insatser till att bevara och förvalta miljön behövs, och det man känner till, bryr man sig om.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.