Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Badewanne

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Badewanne är ett icke-vinstdrivande (non-profit) bolag. Vi, forskningsgruppen Badewanne bestående av dykare, utforskar och dokumenterar skeppsvrak i synnerhet i Finska Viken. Det huvudsakliga målet för Badewanne är att producera dokument (tv/filmer, böcker, tidningsartiklar, sociala medier) om historiskt intressanta vrak och om händelser kring dessa. Vrak som härstammar från världskrigen och händelser kring dem hör till vårt särskilda kunskapsområde och är målet för vårt intresse. Vi är den enda finländska forskningsgruppen vars tv-dokumentär har visats på National Geographic Channel.

I bilden: Trålnät i ett ubåtsvrak från andra världskriget med sälar som fastnat i näten och drunknat

2. Beskrivning av problemet

Inte ens vi som bor vid Finska Viken inser att vi bor vid en av de viktigaste handelsvägarna i världen. Det har Finska Viken varit sedan flera hundra år tillbaka oberoende av att det är ett havsområde som är svårt att navigera. På samma sätt glömmer vi lätt att Finska Viken har varit en scen för viktiga strider under båda världskrigen.  Därför har ett antal skeppsvrak hamnat på dess botten. Dessa vrak är historiskt fängslande utforskningsmål, och det sker ofta att man genom att utforska dessa får veta om händelser som förpassats in i historiens mörka gömmor.

Tyvärr finns det också annat som har med vrak att göra än historia. Ett livligt fiske på Finska Viken har gjort att ett stort antal fiskeredskap, t.ex. flyttrålar, har fastnat i vraken, och dessa redskap fångar och dödar fortfarande havsdjur, t.ex. sälar och fiskar. Dessa spöknät utgör ett globalt miljöproblem. Det finns gott om dessa i Finska Viken, praktiskt taget i alla vrak som vi utforskat.

Sedan världskrigens tid har fartygen allt oftare använt olja i någon form som bränsle.  När ett fartyg sjunker tar det ofta stora mängder olja med sig i havets djup. Nu när det är 100 – 70 år sedan världskrigens slut, börjar vrakens stålkonstruktioner rosta sönder, varmed det kan hända att oljan släpps ut i havet.  Även om mängder av olja i vraken är små jämfört med tankfartyg, kan det ändå vara fråga om flera hundra ton, vilket medför stora problem lokalt.

Gemensamt för spöknät och farliga ämnen i vrak är att de befinner sig på samma ställe. Ingen vet dock precis hur mycket det finns av dem och var de finns, och hurdana förhållanden som råder kring vart och ett av vraken. Forskningsgruppen Badewanne letar efter, lokaliserar och utforskar dessa vrak. Gruppens kompetens motsvarar det behov av att samla information som nu saknas.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Vi ansöker om finansiering för att kunna uppdatera vår fotograferingsutrustning och delta i dykningsoperationer i Finska Viken under två somrar. I samband med dessa dykningsoperationer kommer vi att kartlägga, fotografera och modellera farliga ämnen och spöknät i vrak och ta fram ett vrakregister som innehåller denna information och korrekt geografisk information. Detta register kan som sådant eller tillsammans med myndigheternas register användas som hjälp vid utvärdering av omfattningen av de problem som orsakas av farliga ämnen och spöknät i vrak. Vid något skede blir det nödvändigt att börja lösa dessa problem genom att rensa bort spöknät och  farliga ämnen. Då är det av största vikt att vi har tillgång till geografisk information och dessutom material, t.ex. videoklipp, fotografier, teckningar och modeller med hjälp av vilka vi kan planera operationer för att rensa bort farliga ämnen och/eller spöknät.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Vi, forskningsgruppen Badewanne, är även internationellt erkända specialister inom forskning, kartläggning och produktion av bildmaterial. Vi vill forska Östersjöns och Finska Vikens historia men dessutom bidra med vår kompetens till miljöarbetet kring Östersjön. När farliga ämnen och spöknät tas upp från vrak bildar vraken i själva verket konstgjorda rev som utgör en värdefull livsmiljö för levande organismer och ökar Östersjöns biologiska mångfald.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?