Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Olars skola, klass 8E, Esbo

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Av barn, för barn, Olars skola, klass 8E, Esbo

2. Beskrivning av problemet

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig. Problemen i Östersjön verkar oöverkomliga och Östersjön, som beskrivs som en förorenad pöl, är inte lockande. Möjligheterna för barnen själva att göra någonting för Östersjön verkar få.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Projektet har som syfte att barnen själva ska upptäcka Östersjön och vilja presentera den för andra. Barnen fotograferar sin egen lägerskola från Esbo till Mariehamn på segelfartyget Joanna Saturna och skapar en utställning av fotografierna på webben.

Under resans gång planerar eleverna praktiska naturvetenskapliga Östersjöundersökningar för yngre eleverna som kan genomföras i klassrummet. Barnen testar i par sina undersökningar under Östersjölektionerna i de egna tidigare lågstadierna samt i det egna högstadiet Olars skola. Samtidigt får de yngre eleverna göra en fotoresa till Östersjön. Efter testningen skapas arbetskort av elevernas undersökningar för användning av alla som önskar.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Östersjön behöver skyddas både idag och i framtiden. Östersjöns tillstånd håller långsamt på att förbättras tack vare medborgaraktivitet. Dock behövs även i framtiden medborgare som är intresserade av hur Östersjön mår. Människor arbetar endast för att skydda det som upplevs som fint och värdefullt. Östersjöundervisningen för eleverna strävar efter att öka kunskapen om och intresset för Östersjön.

Som ett resultat av projektet växer barnen upp till vuxna som är medvetna om hur det med sina egna handlingar kan påverka till och med problem som känns oöverkomliga. Projektet resulterar dessutom i en utställning med fotografier som kan tas i bruk mer omfattande och förhoppningsvis får de vuxna att förändra innehållet i undervisningen och kommunikationen om Östersjön.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.